Gör din röst hörd!

Se till att din röst räknas

Samrådet är i full gång och för att verkligen sätta ner foten gör vi nu en ytterligare push! Under samrådstiden måste alla synpunkter som inkommer från sakägare registreras och besvaras. Därför är det viktigt att så många som möjligt lämnar in en formell synpunkt till samrådet innan det avslutas den 12:e december.

Hur gör jag?
För att lämna in en formell synpunkt måste du antingen använda webbforumläret på regionens hemsida eller maila registrator.fut@regionstockholm.se och ange ”Samråd Älvsjö” som ämne.
 
Det är också viktigt att det framgår följande för att regionen skall registrera dig som sakägare:
– Namn
– adress
– kontaktuppgifter
– att du är berörd (t.ex. närboende/har barn i förskolan/går i skolan/arbetar i området/driver affärsverksamhet i området)
 
För att underlätta har vi i vanlig ordning sammanställt en mall som du kan utgå ifrån. Använd gärna ett eller flera argument (eller om du har helt egna frågor du vill lyfta) som passar din syn på frågan:

 
Rubrik: Samråd Älvsjö.
 
Hej! Som sakägare motsätter jag mig starkt alternativet Rålambshovsparken som plats för arbetstunnel och en permanent ramp och vill lyfta fram följande argument:

  • Den grävda rampen för arbetstunneln i Rålambshovsparken ger en kraftig försämrad levnadsmiljö under flera år i form av förfulning och kraftigt buller och vibrationer i samband med spontning, vilket inte behövs om det byggs vid Lindhagensplan.
  • Värdefull parkyta och oersättliga träd i närområdet försvinner oåterkalleligt när rampen grävs och sedan permanentas. En ramp och tunnel i Rålambshovsparken är det minst långsiktigt hållbara alternativet.
  • Alternativet Lindhagensplan innebär ett mindre ingrepp på omgivningen då tunneln löper in i berget och inte förstör inramningen till en av Stockholms mest populära parker.  
  • En ramp i Rålambshovsparken kommer att påverka de vältrafikerade gång- och cykelvägarna samt flertalet parkeringsplatser som är särskilt viktiga för personer med rörelsehinder.
  • Då arbetet skulle utföras som öppet schakt under tio års tid ca tio meter från en lång rad grönmärkta bostadsfastigheter skulle konsekvenserna för boende längs det mycket långsträckta etableringsområdet drabbas av enorma störningar och vid exempelvis spontning bli svåra att vistas i. Det blir mycket svårare att sälja lägenheter längs med rampen de kommande 10 åren vilket leder till en inlåsningseffekt för de som bor i området. Stora fastighetsvärden står på spel. Ca 700 lägenheter påverkas jämfört med 100 i det andra alternativet. 
  • Rålambshovsparken är en av Stockholms mest älskade parker och är flitigt besökt av många av våra invånare och besökare varje år. Bygget skulle kraftigt försämra, eller helt förstöra, besöksupplevelsen för så många Stockholmare som har parken som har parken som sin rekreationsplats i Stockholm. Skolor, verksamheter, dans, teater och andra föreningar använder parken året om. Inga människor använder Lindhagensplan som vistelseyta.
  • I regionens hållbarhetspolicy står det bland annat att regionen i sin verksamhet ska främja attraktiva, inkluderande och livskraftiga samhällen, samt att Biologisk mångfald och ekosystemtjänster bevaras och om möjligt stärks vid investeringar, inköp samt på redan exploaterad mark. Då duger det inte att riva en park för att rädda en bensinmack.

Varför ens överväga att förstöra 7700m2 av denna gröna parkyta när det går att uppnå samma effekt med en mindre än hälften så stor asfaltstyta? Det är för mig och många andra helt obegripligt.

Jag uppmanar Region Stockholm att besluta att alternativ Rålambshovsparken som plats för arbetstunnel skrotas, och att lägga fokus på den långsiktigt hållbara lösningen för Stockholm och stockholmarna: alternativ Lindhagensplan och en omlokalisering av bensinmacken.

Vänligen,
– namn
– adress
– kontaktuppgifter
– hur du är berörd

Din röst är viktig!

När vi läser tjänstemännens PM om Rålambshovsparken så ser det ut som att att de försöker tona ner de miljö- och kulturrisker som Rålambshovsalternativet skulle innebära. Din röst är så otroligt viktig för att politikerna skall få upp ögonen för dessa risker och inte fatta beslut baserade på undermåligt sammanställd information. Hjälp oss att rädda Rålis!

Inkludera eventuella frågor du har och lägg till en hälsning!

Har du fler argument eller förbättringsförslag?
Maila hej@raddaralis.se